logo


با همکاری جناب آقای دکتر عارف سعیدی
دکترای آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی و فیزیوتراپیست


با مجوز رسمی از فدراسیون پزشکی ورزشی ج.ا.ا